Üzlet:
László Kerékpárszaküzlet
Cím:
XIX Budapest,
Határ út 30.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 1000 - 1800
hétfő-péntek 1000 - 1700 (télen)
szombat 1000 - 1300
E-mail:
Telefon:
+36 20 572 1015

együttműködő partner

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:
László 11 Kerékpár Kft Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe:
1192 Bp. Határ út 30.

Az adatkezelő e-mail címe:
laszlokerekpar11@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma:
06205721015
Honlap:
http://www.laszlokerekpar.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az
adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem
tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k
(sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az
Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:
Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal
számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,
vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik.
RTB személyre szabott retargeting cookiek-k
A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google
Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival
kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg A honlap látogatói a következő linkre való
kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát: http://
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek
az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint
– hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő,
Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség
teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell
őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az
Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert
személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény  előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva
szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

 

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani
(pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a
kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével
összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor
továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a
tájékoztatását törvény kizárja.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Nastron Kft Informatikai Kft
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Telefonszám:

, E-mail cím:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye:
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
0629886670
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
info@gls-hungary.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru
kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben, a hírlevélküldés időtartamát követő 5
munakanapig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül
írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A
kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon
belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további
tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő
jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5)
bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén,
vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az
adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)